Πώς να προσλάβετε / στελεχώσετε σε Μικρές Επιχειρήσεις!
Ανάλυση των αναγκών, των εμποδίων και των ευκαιριών!

Η ερευνητική έκθεση/ οδηγός περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες, οι οποίες προσφέρουν λεπτομερή επισκόπηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου εργασιών του έργου Re-Crew.

Ενότητα 1: Επιλογή και ανάλυση των περιπτώσεων

Αυτή η ενότητα εμβαθύνει στην έρευνα τεκμηρίωσης και στην εκτενή ανάλυση της βιβλιογραφίας. Καλύπτει τις θεμελιώδεις αρχές σχετικά με τις πρακτικές πόρων, την κοινωνική ευθύνη, την υγεία και ευεξία στον χώρο εργασίας και τo εργοδοτικό branding. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερείς αναλύσεις ερευνών και συνεντεύξεων με επιχειρηματίες, ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και συμβούλους, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της μεθοδολογίας, της ανάλυσης και των ευρημάτων.

Ενότητα 2: Συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Επισημαίνοντας την εφαρμογή των ομάδων εστίασης σε όλες τις εμπλεκόμενες στο έργο χώρες (Ελλάδα, Δανία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ιταλία και Ισπανία), η ενότητα αυτή παρέχει μια σε βάθος εξέταση των βασικών θεμάτων. Εξερευνήστε τα ευρήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της διαχείρισης πόρων στις ΜΜΕ, τις στρατηγικές εργοδοτικού branding και την κοινωνική ευθύνη που προέκυψαν από αυτές τις συνεδρίες.

Ενότητα 3: Μελέτες περίπτωσης και βέλτιστες πρακτικές

Αυτό το καταληκτικό μέρος παρουσιάζει 12 ενδεικτικές μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζουν την αποτελεσματική κατανομή πόρων. Οι περιπτώσεις αυτές καλύπτουν την κοινωνική ευθύνη, τις πρωτοβουλίες για την υγεία, τη διαχείριση ταλέντων, την εξωτερική επικοινωνία, τις εκτιμήσεις για την εταιρική καταλληλότητα και τις στρατηγικές προβολής του εργοδοτικού brand.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ολοκληρωμένη ερευνητική έκθεση για να εξερευνήσετε τις ιδέες, τα ευρήματα και τις βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνουν καινοτόμες στρατηγικές στην κατανομή των πόρων και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.